Zásady ochrany osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽ

Spoločnosť eclean, s. r. o.,  IČO: 52309843, sídlo: Za vodou 1068, 029 01 Námestovo  (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom webového sídla www.lasergameno.sk, kde táto spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov.  Osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

POSKYTOVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom sú spracúvané a použité výhradne na interné účely a nie sú poskytované tretím stranám.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

  1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  2. na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  3. na prenosnosť osobných údajov,
  4. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
  5. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: info@lasergameno.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.